Cytbin


WEJŚCIE DO BAZY

CYTBIN w liczbach

(stan na 2008 rok)…

Liczba rekordów źródeł cytujących: 1561
Liczba rekordów źródeł cytowanych: 11530
Zasięg chronologiczny: 2000-2008
Aktualizacja: 1 raz w roku

Wykonawcy:

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Barbara Stefaniak

Projekt i wykonanie wersji offline:
dr Jacek Tomaszczyk

Projekt i wykonanie wersji online:
dr Arkadiusz Pulikowski

Opracowanie rekordów:
Studenci IBiIN UŚ
mgr Marcin Malinowski: EBIB 2000-2002
(praca magisterska)

Weryfikacja danych:
dr Agnieszka Bajor
dr Izabela Swoboda
mgr Anna Seweryn
mgr Anna Matysek
mgr Honorata Kostrzewa

Wprowadzanie danych:
Rekordy od 2008 r. oraz weryfikacja: Hanna Klajbor (studentka IBiIN)

Rekordy od 2004 do 2007: Sekcja Bibliograficznej Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy IBiIN UŚ

Rekordy do 2003 r. mgr Jolanta Pulikowska
(prac. Biblioteki UŚ)

Żródło: Informacje o bazie.

Informacja o bazie: CYTBIN.

Bibliograficzna baza danych CYTBIN

Geneza indeksów cytowań w postaci bibliograficznych baz danych sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W 1963 r. pojawił się pierwszy rocznik Science Citation Index (SCI) dla nauk ścisłych i przyrodniczych. Cytowania w piśmien-nictwie naukowym świadczą o powiązaniach treści publikowanych prac z treścią wcześniejszych publikacji, na które powołuje się autor w tekście i które wykazuje w bibliografii załącznikowej lub w przypisach bibliograficznych. Te powiązania mogą dotyczyć np. założeń badawczych, stosowanej metody, wyników lub wniosków.

Pomysł budowy indeksu cytowań na podstawie polskiego czasopiśmiennictwa z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (CYTBIN) zrodził się w 2002 r. w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej, obecnie kierowanym przez prof. dr hab. Barbarę Stefaniak. W naszym kraju jako pierwszy zainicjowano Indeks Cytowań Socjologii Polskiej (ICSP) w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w To-runiu, a niedawno założona baza Polska literatura humanistyczna (ARTON), współtworzona z sześcioma innymi uniwersytetami, jest koordynowana i admini-strowana przez Uniwersytet Śląski.

W odróżnieniu jednak od tych wcześniejszych, CYTBIN w założeniu i w praktyce jest zorientowany poza naukowymi również na cele dydaktyczne, którymi są: zapoznawanie studentów z bieżącą literaturą i metodami kontroli prawidłowości opisu bibliograficznego oraz praca nad wykorzystaniem źródeł pierwotnych i po-chodnych w celu wprowadzenia niezbędnych poprawek i uzupełnień. Baza ta tworzona jest bowiem wspólnym wysiłkiem studentów, pracowników Zakładu i doktorantów (pod kierunkiem prof. dr hab. B. Stefaniak tworzą ją zwłaszcza mgr Izabela Swoboda, dr Agnieszka Bajor, mgr Anna Seweryn, mgr Jolanta Pulikowska). Praca nad budową bazy została zorganizowana w ten sposób, że studenci opracowują przydzielane im artykuły z bieżących czasopism, omawiają w czasie ćwiczeń treści zadanych tekstów oraz sporządzają (według ujedno-liconego schematu) opis bibliograficzny dokumentów cytujących i dokumentów cytowanych w bibliografii załącznikowej lub w przypisach.

Indeksowaniu są poddane czołowe czasopisma naukowe z dziedziny bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, przy czym ich repertuar stale się poszerza.

Do bazy jest wprowadzany pełny opis bibliograficzny wszystkich dokumentów cytujących, uzupełniony (jeśli brak streszczeń autorskich) abstraktami w języku polskim i angielskim, słowami kluczowymi i symbolem klasyfikacji tematycznej oraz opisem publikacji cytowanych. Z jednej strony zwiększa to możliwości wyszukiwawcze bazy (wyszukiwanie według kryteriów formalnych i rzeczowych), z drugiej - zgromadzone opisy pozwolą w przyszłości generować z bazy zestawienia bibliograficzne związane z zagadnieniami omawianymi na łamach indeksowanych czasopism.

zd27.jpg

Główny formularz do wprowadzania danych w bazie CYTBIN

Opracowaniem oprogramowania dla bazy CYTBIN zajęli się dr dr Arkadiusz Pulikowski i Jacek Tomaszczyk. Chodziło o to, by system zarządzania bazą danych umożliwiał prezentację wyników i publikowanie ich na stronach www. Wybór padł na Access wchodzący w skład pakietu Microsoft Office, jeden z naj-bardziej popularnych obecnie systemów zarządzania bazą danych dla mikro-komputerów (Instytut ma licencję na wersje 97 oraz 2000). Jak się okazało, program ten udostępnia wszystkie niezbędne narzędzia do definiowania danych, zarządzania nimi i kontrolowania ich poprawności.

W procesie wprowadzania danych są tworzone m. in. indeksy: autorów cytu-jących i cytowanych; afiliacji autorów prac publikowanych w analizowanych czasopismach; słów kluczowych polskich i angielskich; czasopism - źródeł cytowanych artykułów (krajowych i zagranicznych); cytowanych książek, materiałów konferencyjnych i innych dokumentów; nazw krajów, z których pochodzą cytowane publikacje.

Dotychczas opracowano i wprowadzono do bazy ponad 400 opisów prac opublikowanych w analizowanych czasopismach oraz ponad 1 200 opisów pu-blikacji cytowanych. Zamieszczony poniżej formularz służy do wprowadzania danych do systemu. Do górnej części formularza są wpisywane dane do- tyczące źródeł cytujących, natomiast dolna część służy do wprowadzania informacji o publikacjach cytowanych. Wyszukiwania prowadzić można za pomocą indeksów lub posługując się formularzami. Wszystkie poprawnie wprowadzone dane mogą być elementami wyszukiwawczymi. Można tworzyć złożone instrukcje wyszukiwawcze za pomocą algebry Boole'a.

Zamierzeniem twórców bazy CYTBIN jest wprowadzenie zbioru do Internetu i bie-żąca jego aktualizacja oraz - w miarę możliwości - poszerzanie zestawu analizowanych czasopism. Dzięki angielskim tytułom, streszczeniom i słowom kluczowym informacja o tym, co dzieje się w polskim bibliotekoznawstwie i infor-macji naukowej będzie mogła być zaprezentowana na szerszym forum niż obecnie. Tak zaprojektowany zestaw elementów opisu publikowanych prac w po-równaniu z klasycznymi bazami bibliograficznymi stwarza dodatkowe kryteria wyszukiwania, zgodnie z potrzebami użytkowników informacji. Pozwoli bowiem nie tylko na sprawne przeszukiwania retrospektywne, obejmujące dokumenty cytujące i cytowane, ale z czasem, w miarę powiększania się bazy danych, również wyszukiwania prospektywne. CYTBIN może też posłużyć jako materiał badawczy do prowadzenia wieloaspektowych analiz piśmiennictwa naukowego na różnych poziomach szczegółowości, m.in. do badania jego struktury i zmian następujących w czasie. Dotyczy to również badania przepływu informacji między analizowanymi podstawowymi źródłami.

Barbara Stefaniak

Źródło: Gazeta Uniwersytecka [online]. Dostępna TUTAJ.